Posibilitate de a obține granturi pentru aplicarea inovațiilor în afaceri: termen limită 28 septembrie 2015

Opportunity to receive grants to promote business innovations: deadline 28 September 2015
Chisinau, 18 September 2015. The United Nations Development Programme (UNDP) Moldova announces the launching of the third round of grants competition for small and medium enterprises willing to apply innovations in their businesses. The maximum grant amount is USD 8,000 or 60% of the total budget of the project, the applicant covering not less than 40% of the total value.
The grants competition is eligible for micro-, small and medium enterprises founded at least two years before the application date, planning to implement innovations in their activities.
Deadline for submitting applications is 28 September 2015, 17.00 local time.
Applications are to be submitted online, at www.inobiz.md.
The eligibility criteria, application form and other details being available at http://inobiz.md/financial-support/.
The grants competition is implemented in the framework of the ‘Innovative business development for local sustainable economic growth’ Project, implemented by UNDP in partnership with the Ministry of Economy of the Republic of Moldova with the financial support of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
During previous rounds, in July-August, over 300 proposals were received (most popular fields being energy and environment, agriculture, ITC sector). Proposals received in the previous rounds are in the evaluation process, the winners to be announced shortly.
For additional information, please contact:
Dumitru Vasilescu, Project Manager, tel.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.
The “Innovative entrepreneurship for sustainable employment” project contributes to the development, adaptation and implementation of new tools for career development, job search and entrepreneurship in the Republic of Moldova.
***

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posibilitate de a obține granturi pentru aplicarea inovațiilor în afaceri: termen limită 28 septembrie 2015
Chișinău, 18 septembrie 2015. Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD) Moldova anunță despre deschiderea celei de-a treia rundă a competiției de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii care doresc să implementeze inovații în afacerile sale. Suma maximă a grantului este de 8.000 USD, sau 60% din valoarea totală a proiectului, solicitantul acoperind nu mai puțin de 40% din bugetul acestuia.
La competiția de granturi pot participa întreprinderile micro, mici sau mijlocii, create cu cel puțin doi ani înaintea datei aplicării, care își propun să implementeze inovații în afacerile sale.
Data limită de depunere a dosarelor este 28 septembrie 2015, 17.00 ora locală.
Dosarele vor fi depuse online, pe www.inobiz.md.
Criteriile de eligibilitate, formularul de aplicare și procedura detaliată de depunere a solicitării sunt disponibile la http://inobiz.md/financial-support/?lang=ro.
Competiția de granturi este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică locală durabilă”, implementat de către PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.
În cadrul primelor două runde, care s-a desfășurat în iulie-august curent, au fost recepționate peste 300 dosare, domeniile cheie fiind energia și mediul, agricultura, sectorul TIC. Propunerile de proiecte din cele două runde sunt în proces de evaluare, câștigătorii urmând să fie anunțați în cel mai scurt timp.
Pentru informații suplimentare contactați:
Dumitru Vasilescu, Manager de Proiect, tel.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.

Proiectul „Antreprenoriat inovativ pentru angajare durabilă în câmpul muncii” are drept scop dezvoltarea, adaptarea și punerea în aplicare a noilor tehnologii și metode de dezvoltare a carierei profesionale, identificarea locurilor de muncă și promovarea spiritului antreprenorial în Republica Moldova.
***

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Возможность получить гранты по продвижению инноваций в бизнесе: крайний срок 28 сентября 2015
Кишинёв, 18 сентября. Программа Развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) объявляет о третьем раунде конкурса грантов для малых и средних предприятий желающих внедрять инновации в бизнесе. Максимальная сумма гранта – 8000 долларов США, или 60% из общей стоимости проекта, заявитель будучи обязан покрыть не менее 40% общего бюджета.
В конкурсе грантов могут принять участие микро-, малые и средние предприятия, созданные не менее чем за два года до момента подачи заявки, желающие внедрять инновации.
Крайний срок подачи досье – 28 сентября, 17.00 по местному времени.
Заявки принимаются онлайн на www.inobiz.md.
Критерии участия и детали подачи заявки доступны на http://inobiz.md/financial-support/?lang=ru.
Конкурс грантов реализуется в рамках проекта «Инновационное развитие предпринимательства для устойчивого экономического роста на местном уровне», внедряемом ПРООН в партнёрстве с Министерством Экономики при финансовой поддержке Министерства Иностранных Дел Норвегии.
В рамках предыдущих раундов, в июле-августе, было подано свыше 300 заявок, самыми популярными областями являясь энергетика и окружающая среда, сельское хозяйство, сектор ИТК. Заявки поданные в рамках предыдущих раундов находятся в стадии рассмотрения, победители будут проинформированы в ближайшее время.
Дополнительная информация: Думитру Василеску, менеджер проекта, тел.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.
Проект «Инновационное предпринимательство для долгосрочного трудоустройства» имеет своей целью развитие, адаптацию и внедрение новых технологий и методов развития профессиональной карьеры, поиск рабочих мест и продвижение предпринимательского духа в Республике Молдова.
***

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>